Khử trùng hàng bảo quản

Quản lý dịch hại tổng hợp

Khử trùng hàng hóa là biện pháp cuối cùng để khống chế một độ quần thể dịch hại khi chúng vượt quá ngưỡng cho phép mà các biện pháp khác không thể ngăn chặn được.

Trong xu hướng hiện nay chúng ta hướng tới việc sử dụng các biện pháp kết hợp trong bảo quản hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa tốt nhất và giảm ô nhiễm với môi trường.
Như  vậy quản lý dịch hại tổng hợp là gì?

Theo nhóm chuyên gia của tổ chức nông lương thế giới (FAO), “Quản lý dịch hại tổng hợp” là một hệ thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ thể của môi trường và những biến động quần thể của các loài gây hại, sử dụng tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích hợp có thể được, nhằm duy trì mật độ của các loài gây hại ở dưới mức gây ra những thiệt hại kinh tế.